پردیس سینمایی چارسو

جشنواره فیم مستند سینما حقیقت 14 تا 21 آذر در پردیس چارسو برگزار شد