پردیس سینمایی چارسو

اکران مردمی فیلم خفگی با حضور نوید محمدزاده
عکاس:زهره ضیایی