پردیس سینمایی چارسو

به وقت شام

سیاسی اجتماعی - 115 دقیقه

ابراهیم حاتمی کیا

محمد خزاعی


بابک حمیدیان - هادی حجازی فر-پیر داغر، خالد السید، جوزف سلامه، رامی عطاالله، لیث المفتی، علی سکر، سامر خلیلی، محمد شعبان –سینتیا کرم


گروگانگیری رو زمین سخت تره یا رو هوا؟؟

سانس‌ها * ورود اطفال به داخل سالن هاي سينما ممنوع است.
تاریخ
فروخته شدقابل خرید