رستاخیز

- 123 دقیقه

کریستف هورنرت

ماریانو وانهوف، جفری انتوون


یوهان لیسن، ژیل دشریور، کریس کوپنس تهیه کنندگان: ماریانو وانهوف، جفری انتوون شرکت تهیه فیلم: فلندرز اودیو، ویژوآل فاند، فوبیک فیلم


مهمانی ناخوانده سر از خانه پیرمردی در می آورد که دور از تمدن زندگی می کند.

سانس‌ها
* ورود اطفال به داخل سالن هاي سينما ممنوع است.
* مخاطبانی که به هر علت امکان استفاده از پله را ندارند، از سالن های 1 تا 5 استفاده نمایند.
تاریخ
فروخته شدقابل خرید