سوفی و دیوانه

- 100 دقیقه

مهدی کرم پور

مهدی کرم پور


امیر جعفری، به آفرید غفاریان، محمدرضا شریفی نیا، سیامک صفری، سعید امیر سلیمانی، الهه حصاری و حضور رضا یزدانی


من مست و تو دیوانه / مارا که برد خانه , صدبار تو را گفتم / کم خور دو سه پیمانه

سانس‌ها
* ورود اطفال به داخل سالن هاي سينما ممنوع است.
* مخاطبانی که به هر علت امکان استفاده از پله را ندارند، از سالن های 1 تا 5 استفاده نمایند.
تاریخ
فروخته شدقابل خرید