پردیس سینمایی چارسو

خرید بلیت

آینه بغل

سالن پنج (ظرفیت سالن : نفر)

،

22:50

120000 ریال

* قبل از ادامه خرید، برای آگاهی از ظرفیت صندلیهای باقیمانده، کلید پلان سینما را کلیک کنید
مشاهده پلان
* برای جلوگیری از بروز مشکل از مرورگرهای Chrome ویا FireFox استفاده کنید. مرورگر IE توصیه نمیشود.

مشخصات خود را وارد نمایید:

نام و نام خانوادگی
شماره همراه
*ایمیل
*تعداد بلیت