پردیس سینمایی چارسو

نمایشگاه حجم های مجید کیامهر تعادل معیوب

نمایشگاه حجم های مجید کیامهر تعادل معیوب 3 دی ماه تا 17 دی ماه از ساعت 18 تا 22، پردیس چارسو